عقل ومنطق

عقل ومنطق

انسان بهره مند ازعقل وشعوراست وتنها باید به عقل وشعورخود منطقی عدالتگرا اضافه نماید،عقل شما چون جوّ است که انواع گازها را دارد وهرمخلوق جان دارمی تواند ازهرنوع گاز لازم برای خود استفاده نماید،عقل نیزفرمانده وجود است وشما به هر راهی که حرکت کنید او شما را راهنمائی می کند،حال اگرمنطقی عدالتگرا داشته باشید ازعقل خود کمک می گیرید درجهت حرکت برمحور مثبت ها واگردارای منطق بی عدالتی باشید عقل شما را کمک می کند