چگونگی عملکرد مغز

چگونگی عملکرد مغز

چون واحدی مثبت باشد همه چیزمثبت خواهد بود وچون واحدی منفی باشد همه چیزمنفی است وچون واحدی مثبت ومنفی باشد این میان پدیده ی حرکت شکل خواهد گرفت، میتوان گفت با وجود دو واحد مثبت ومنفی،واحد سومی وجود دارد که حرکت دروجودیت اوآغازخواهد شد. برای مثال: دو واحد لپه دردانه ی نباتات و واحد سوم جوانه ی دانه،با ایجاد شدن شرایط، دولپه انرژی دهنده ی جوانه بوده وجوانه را به حرکت درخواهد آورد وموجبات