به نام احد،واحد

  باکمی دقت برچگونگی رشد وآنگاه مبدل شدن یک دانه به چندان خواهیم یافت که خالق دانش وتوان چنین حرکتی را اندرون دانه ی نباتات به ودیعه نهاده است وچون دان...

  انسان خالق کیست؟

  بطور کلی تمام انسانها چه زن چه مرد، قادر بر خلق اسرار یا همان نامها و صفت های خداوند یکتا می باشند اما شخصی که خلق به نیکی می کند با عظمت خداوند ارتب...

  خلقت انسان

  عظمت خداوند در خلقت هستی، بدانجا رسید که نمایانگری برای به حرکت درآوردن مجموعه ی هستی بیافریند و این نماینده، باید موجودیتی باشد که توان سیر، در تمام...

  بعدهای وجود انسان

  انسان دارای دو بعد وجودی میباشد که باید آنها را بشناسد تا به سلامت و آ رامش دست پیدا کند. بعد اول جسم ظاهری انسان است که دارای اندامی ظاهر نما و شما...

  حرکت انسان در دنیا

  درابتدا پدر ومادرعامل بوجود آمدن میگردند وبا شکل گیری جنین وتکامل ،خداوند عظمت خود را دراوقرارمیدهد وفرزند متولد می شود این فرزند ازنظردانش دارای توا...

  چگونگی وضعیت درونی انسان

  سینه انسان چون کشتزاری است که باید خصلت های گوناگون رادرآن به کشت برده ومنتظر،برروئیدن و سبزشدن آنها باشیم تا بتوانیم تشخیص دهیم این زمان یا این نیم ...

  قیامت

  قیامت است که انسان درآن زمان اندوخته های درونی خود را رومی کند یعنی اعضای ظاهری بدن تحت فرمان اعضای درونی درمی آید وعملهای انجام شده را به نمایش می ...

  مرگ

  مرگ انسان یکی ازبزرگترین رموزات خلقت است وگفته می شود بزرگترین اسراردرمرگ است ومرگ،حالتی دوگانه دارد ویا به شکل جسمی است که با این پدیده انسان جان خ...

  شیطان چیست؟

  شیطان، یعنی رد فرمان خداوند، که اول هنگام، برزبان آدم و حوا نشست و گفت خالق، خود هستی که دارای اندامی زیبا با قدرت سخن وری و حرکت ظاهر می باشی و آدم ...

  چگونگی یافتن عضوهای معنا

  چگونگی یافتن عضوهای معنا مجموعه اندام انسانی مجموعه ای کامل است که آفرینش آن نیزدارای هدفی بزرگ ویافتن اسراری پیچیده می باشد که در خدمت همدیگربوده ...

  خوراک عضوهای معنا

  خوراک عضوهای معنا را چگونه بدست بیاوریم؟ دفع عمل بد ازعضوهای ظاهر و انجام عمل مثبت با آنها عوامل منفی را از وجود عضوهای ظاهری بیرون ریخته و عضو معنا...

  علم پزشکی در عالم عرفانی

  علم پزشکی در عالم عرفانی چگونه میباشد؟ انسانی که در عالم معنوی سیر میکند عوامل منفی را شناخته و از آنها دوری میکند و دوری از عوامل منفی اعضاء وجود...

  انسانهای دهنده و گیرنده 1

  انسانها به دو دسته تقسیم می شوند: 1 . بعضی ها گیرنده هستند، گیرندگی به عقل و گوش است. 2 . بعضی ها دهنده هستند، دهندگی به عمل و زبان می باشد. آنان...

  انسانهای دهنده و گیرنده 2

  گروه دوم انسانهای دهنده انسانهای دهنده برخلاف انسانهای گیرنده بسیارپر حرفند،حرف زیاد می زنند،میزان عملشان بسیار کمترازمیزان حرف زدنشان است،گاهی حرف...

  انقباض و انبساط در انسان

  انقباض وانبساط،خاصیت ارتجاعی درانسان انقباض یعنی متراکم شدن،درجهت بالا رفتن تراکم بایستی فشاروارد شود،انبساط یعنی گشایش ،بازشدن ،بزرگ شدن،خاصیت ا...

  انبساط و انقباض 2

  کاریک موتورماشین را درنظرآورید،بنزین وارد سیلندرشده متراکم می شود،آنگاه جرقه ی شمع باعث انفجار وتحول می شود ،انفجارفشاررا برپیستون ها وارد کرده وعا...

  انبساط و انقباض 3

  درطول زندگی فشارهائی که به شما وارد می شود شما را می شکند وتجزیه می کند وآنگاه خاصیت های شما آشکار می شود،مثلا:شما مریض وبیمارمی شوید ،بیماری فشاری اس...

  کنترل فکر1

  کنترل فکر:شما زمانی میتوانید فکرخود را کنترل کنید که با انجام اعمال خود،باعث بهم ریختن فکردیگرهم نوعان نشوید،انجام بعضی اعمال که منفی میباشد تنها ا...

  کنترل فکر2

  فضای اول زندگی برای هرشخص،اختصاصی وتنها مربوط به خود اوست،فضای فکری شما، خاص خود شمااست و تنها شما خود میدانید که در کدام فضا،)فضای الهی یا فضای شی...

  کنترل فکر3

  شما به شکل گیری یک میوه بر درخت توجه کنید،برای درخت شرایط محیط آماده میشود تا آنکه درخت سرسبزشود،آنگاه درخت سرسبزشد،گل میکند و پس ازآن گل تبدیل به میو...

  اندیشه نفوذ درآینده

  اندیشه نفوذ در آینده توان وقدرت اندیشه آن است که درآینده نفوذ دارد و نیازها ویا رخدادهای آینده را به شخص صاحب اندیشه ظاهر،معلوم ومشخص مینماید. مثال:...

  اندیشه نفوذ درآینده2

  انسان ابتدا،خیالپردازی میکند وآنگاه که بردایره ی خیال های خود فکرومنطق را حکمفرما کند قادرخواهد بود توانمندی فکرکردن خود را افزایش دهد،با انجام تفک...

  نیاز

  نیازواقعی انسان سپاسگذاری و ستایش خالق مبنی برداده های اومی باشد،تلاش کنید داده های خود را درک و فهم کنید ومراتب شکرگذاری را به انجام رسانید،چون شاکر ...

  نیاز2

  چنین است که شخص ابتدا باید گفتارخود را مثبت وبرگفته ها عمل نماید،آن گفتاری که فاقدعمل کردن به آنها هستی برزبان جاری نکن،آنچه با اراده برزبان جاری شد ب...

  شناخت

  این بدانید که فشارهای زیادی به هرشخص وارد خواهد شد تا بتواند به تشخیص درآید وبداند افعال نیک وبد خود را وچون شناخت بدهای وجود خود را باید آنها را تر...

  شناخت2

  انسان دربرابرهجوم عوامل بسیارناتوان وکم تشخیص است وهیچ علم وآگاهی نسبت به امورندارد ونمی داند که تمام فشارهای وارده علتی دارند وبدون علت هیچ فشاری ...

  شناخت3

  وجود شما درعظمت خداوند چون نقطه است واین نقطه دردرگاه الهی باید پاک باشد زیرا درکلیت خداوند ناپاکی وجود ندارد، برای پاکسازی خود باید عیبهای خود را ...

  آغازحرکت

  برتردانستن خود نسبت به دیگران عامل ایجاد غرور خواهد شد وآنگاه که حقیقت وجود دیگران معلوم شود دیگرشخص مغرورحاضر به قبولی دیگران نخواهد شد، انسان هیچ...

  عقل ومنطق

  انسان بهره مند ازعقل وشعوراست وتنها باید به عقل وشعورخود منطقی عدالتگرا اضافه نماید،عقل شما چون جوّ است که انواع گازها را دارد وهرمخلوق جان دارمی ت...

  چگونگی عملکرد مغز

  چون واحدی مثبت باشد همه چیزمثبت خواهد بود وچون واحدی منفی باشد همه چیزمنفی است وچون واحدی مثبت ومنفی باشد این میان پدیده ی حرکت شکل خواهد گرفت، میت...

  خاصیت امواج

  چگونه است که درجایگاه حضورپویندگان راه شیطانباشی ولی منحرف نگردی؟ انسان هنگام واقع شدن درمرکزامواج خواه وناخواه تحت تاثیرواقع خواهد شد،این امررا به ...

  عملکردعقل جسم وعقل دل

  تنها راه پاسخگوئی حقیقی به سئوالات پذیرش این امرمهم است که انسان موجودیتی دو وجهی دارد . یک وجه آن جسم است که قابل مشاهده میباشد و وجه دیگرآن دل با...

  تفاوت انسانهادر چیست؟

  بدانید که انسانها دو گروهند،گروهی که سرشت نیک دارند وگروهی که سرشت بد دارند. حجاب،حایل اطراف شخص است،حایل شخص ،گفتارو اعمال اوست،شخصی که مثبت است گ...

  توانمندی،لطف وبخشش خداوند

  انسان با بهره مندی ازقدرت تفکر ومنطق می تواند تحمل فشارنموده وخود را به عمق دریای دانائی وارد نماید و گوهرهای ارزشمند دانائی را صید نماید، هرچه قدر ...

  بخشش وعدالت خداوند

  آنگاه که بخشنده شوید مهربان خواهید شد وبنده خدا خواهید شد وتنها بندگی خداوند خواهید نمود، شخصی که تنها بندگی خدا کند مورد لطف وبخشش خداوند واقع خوا...

  ترازوی سنجش

  انسان برای سنجش هر چیزی ابتدا باید ترازوی سنجش خاص آن چیزرابیابد،ترازوی بررسی انسان در جهت نیک یا،بد بودن اوآثاربجای مانده از انبیاء واولیاءالهی می...

  ترازوی سنجش 2

  آیا انسان درمقابل کدام یک ازمخلوقات مورد سنجش قرارمیگیرد؟ آیا عمل وگفتارانسان دربرابرجماد،نبات ویا حیوانات مورد بررسی خداوند است ؟ انسان تنها دربر...

  بهترین راهنما

  حکم قیامت این است که همگان ماهیت ساخته شده خود را بشناسند ، جسم انسان برای ادامه ی حیات نیازمند آب وغذاست و حضور اندیشه و روح الهی در وجود انسان لا...

  رشد دانه فکر

  با اعمال وگفتارمثبت خود برتعداد کمیت ها اضافه نمائید تا آنگاه که به کیفیت وارد شوید. مثال : یک ماشین از قطعات زیادی تشکیل شده است که هر قطعه حکم کم...

  چگونگی شناخت نا خودآگاه

  اساس کار انسان مغز اوست که مغزنیزساخته شده از بسیاری قسمتها و سلولها می باشد، تصور کنید که هرسلول دو رو دارد، یک طرف آن براساس داده های ظاهری عمل م...

  حفظ ریشه

  برای یک درخت مهمترین اساس کار،حفظ ریشه می باشد . انسان باید هدف خود را درذهنیت خویشتن حفظ نماید ومرتبا برآن تفکرنماید،تفکرباعث پس زدن خیالات ودریا...

  جویای حق

  چون انسان علوم یافته را براساس اراده خداوند بداند و از دانش و توانائی خود در جهت رضایتمندی خداوند استفاده نماید قادرخواهد شد به علوم برتر خداوندی د...

  بزرگترین ترس 1

  آنگاه که واقعه ای اتفاق می افتد همگان را ترس و وحشت فرا می گیرد. حال از خود سئوال کنید هراس شما از برای چیست؟ بزرگترین ترس و وحشت هنگام مرگ است. م...

  بزرگترین ترس 2

  روزی که چشم ها از وحشت خیره بماند.آیا انسان هنگام مرگ چشم هایش خیره نیست؟ میدانید که هست، پس مرگ هر شخصی هنگامه ی قیامت اوست، هنگامه وارد شدن به ...

  دانائی برای عمل

  گفته شد که تفاوت انسان با سایرمخلوقات به قدرت تفکروگویائی اوست ،انسان بعُد چهارم خلقت است ،حال بدانید مقایسه انسان را با سه بُعد مخلوقات دیگر، پایه ...

  آگاهی ِانسان

  انسان خود برنیک وبد خویش بخوبی آگاهست. آنگاه که انسانی تصمیم برخواستن ویا نخواستن چیزی می گیرد تنها خود اوست که مصمم شده وحرکتی لازم برای رسیدن به ...

  کنترل ودرستی عمل

  انسان آموزش می یابد خوب وبدها را ولی چون قدرت اجرائی ندارد وضعیف وناتوان است عذروبهانه می آورد ودرهرحال باید بداند که به درگاه خداوند یکتا جای هیچ ...

  اندیشه

  انسان بایستی برای انجام هرنوع از عمل قدرت تفکر خود را به کاراندازد ودرست وصحیح فکرکند،قدرت حافظه درتمام افراد به ودیعه گذاشته شده است واما درست فکر...

  نورومنطق

  مکان ورودی تابش نور به وجود انسان : تابش نور به زمین از طریق خورشید است، خورشید را در ظاهر همگان می بینند و اما خورشید چیست؟ خورشید مجموعه ای متح...

  فرمانده کیست؟

  جسم، بُعد حیوانی انسان: انسان دارای اندام ظاهری مشابهی می باشد ودرزاویه ی جسمی هیچ گونه تفاوتی باهمدیگر ندارد،همچنین حواس ظاهری اویکی است،مغزظاهری ...

  اندیشه چیست؟

  کنترل زبان : شما حق استفاده اززبان را در مدت 24 ساعت شبانه روزفقط به اندازه ی 20 دقیقه الی نیم ساعت را دارا می باشید،حال دقت کنید که این زمان را حف...

  اسارت انسان

  بطور کلی آدم در اندیشه ی خداوند مختارآفریده شده وبه او اجازه داده شد که با اختیارعمل نموده وبرای خود تکیه گاهی مطمئن را بیابد وخود را به آن تکیه گا...

  اسارت انسان2

  تصمیم گیری برعهده خود شماست واین بدانید که خداوند هیچگاه برای شما تصمیم نمی گیرد،شما خود هستید که تصمیم می گیرید وبرتصمیمات شما اگرمثبت باشد خداوند...

  فعل لازم

  نتیجه ودریافت شما از فرزندتان چیست؟ آیا آنها چه آموزش هایی به شما می دهند؟ آنها را به گونه ای تربیت می کنید که بدنبال آرزوهایی که خود نتوانسته اید ...

  لزوم شناخت مکان وزمان

  سازندگی و شناخت دو بُعد نیازهای اجتماعی : تشریح وتوضیح بُعد نیازهای مکانی، شخص باید از ورود به مکان های منفی جلوگیری کند وبا خود مبارزه کند که وارد...

  آفرینش انسان

  چرا خداوند انسانها را آفریده است؟ ابتدا خداوند مخلوقات را آفرینش نمود وبه هرمخلوقی جایگاهی خاص عنایت نمود ویا به هرمخلوقی خاصیتی خاص بخشید،مخلوقات ...

  ارتباط

  این مهم را باید بدانید که خالق یکتا مخلوقات را زوج آفریده است ، آنچه زوج باشد،بدانید دو عامل زوج، متضاد همدیگرهستند، درغیراین صورت زوج معنا ومفهومی...

  تضاد وحرکت

  خلقت خالق بر مداریک قانون و اصل بسیاراساسی شکل گرفته است وآن اصل حرکت است. هیچ مخلوق چه از نوع جماد ،نبات ،حیوان و انسان نمیتواند خارج از حرکت باشد...

  مالک

  به نام خدا،مالک زمین و آسمان ها شنیدم صدای خداوند را که گفت امروز شما را مورد عفو و بخشش خود قرار دادم وآن بار سنگین را که کل خلقت درحمل آن عاجز و...

  سلام

  سلام حس داراییهاست به آن شخص ویا هرچیزی که سلام کنی آنرا به داراییهای خود افزوده ای،آنگاه که دارایی ازآن تو باشد به تو خدمت رسانی خواهد نمود...

  هستی برمدار قانون

  دراینکه خالق هستی بینهایت دانا وتوانمند است هیچ شکی وجود ندارد،من باید ازخود سئوال کنم که من دراین میان چه کاره ام؟ آیا آنچه وظیفه ام هست انجام دا...

  تصمیم گیری

  نیروی نهان وجودیت شخص را براساس اعمالی که به انجام میرساند طبق عدالت پیش میراند......

  قانون آرامش

  ما تشخیص خوب از بد را خوب می دانیم. آنچه که آرامش ما را بر هم می زند بد است و بر عکس......