آفرینش انسان

آفرینش انسان

چرا خداوند انسانها را آفریده است؟ ابتدا خداوند مخلوقات را آفرینش نمود وبه هرمخلوقی جایگاهی خاص عنایت نمود ویا به هرمخلوقی خاصیتی خاص بخشید،مخلوقات آنچه ازخالق دریافت نمودند با کمال رضایتمندی پذیرا شده وسپاسگزاری نمودند ودرطی گذرزمان تنها به خاصیت خود عمل نموده وهرگز خلاف آن عمل نکرده اند . وامّا چرا خداوند انسان را آفرید؟