جویای حق

جویای حق

چون انسان علوم یافته را براساس اراده خداوند بداند و از دانش و توانائی خود در جهت رضایتمندی خداوند استفاده نماید قادرخواهد شد به علوم برتر خداوندی دست پیدا نماید وعلوم برتر خداوند انسان را از دایره جهالت انسانی خارج خواهد کرد. توانائی های خداوند بی حد وحساب است