عملکردعقل جسم وعقل دل

عملکردعقل جسم وعقل دل

تنها راه پاسخگوئی حقیقی به سئوالات پذیرش این امرمهم است که انسان موجودیتی دو وجهی دارد . یک وجه آن جسم است که قابل مشاهده میباشد و وجه دیگرآن دل باشد که قابل روئیت نیست. گاهی جواب سئوال ازسمت جسم است که مرکزپاسخگوئی آن مغزبوده ومغزنیزآن دسته ازسئوالاتی را می تواند جواب دهد که اطلاعات لازم درزمینه پاسخگوئی