تفاوت انسانهادر چیست؟

تفاوت انسانهادر چیست؟

بدانید که انسانها دو گروهند،گروهی که سرشت نیک دارند وگروهی که سرشت بد دارند. حجاب،حایل اطراف شخص است،حایل شخص ،گفتارو اعمال اوست،شخصی که مثبت است گفتار واعمالش نیزمثبت است وشخصی که گفتارواعمالش منفی است نمیتواند خود را به شخص مثبت نزدیک کند،پس چنین است که ما بین این دوگروه حجاب است ونمی توانند این دو گروه به هم نزدیک شده وبا هم ارتباط نزدیک ودوستانه داشته باشند. بروجود انسانهای اطراف خود