قانون آرامش

قانون آرامش

ما تشخیص خوب از بد را خوب می دانیم. آنچه که آرامش ما را بر هم می زند بد است و بر عکس...