شناخت

شناخت

این بدانید که فشارهای زیادی به هرشخص وارد خواهد شد تا بتواند به تشخیص درآید وبداند افعال نیک وبد خود را وچون شناخت بدهای وجود خود را باید آنها را ترک نماید وتوبه کند. چنین است که ابتدا تحت فشارهای وارده شما به تشخیص خوب ویا بد کردار خود آگاه خواهید شد وآنگاه در جهت مثبت شدن شما را آزمایش خواهند کرد که آیا بعد از شناخت بد،آن را ترک نموده اید با نه، چنانچه بد را ترک کرده باشید خواهید توانست این آزمایش را به سلامت