کنترل فکر3

کنترل فکر3

شما به شکل گیری یک میوه بر درخت توجه کنید،برای درخت شرایط محیط آماده میشود تا آنکه درخت سرسبزشود،آنگاه درخت سرسبزشد،گل میکند و پس ازآن گل تبدیل به میوه میشود هرگلی توسط، بندی به درخت متصل است وازراه این بند تغذیه میشود،میدانید که هرمیوه ازاجزائی تشکیل میشود،