حفظ ریشه

حفظ ریشه

برای یک درخت مهمترین اساس کار،حفظ ریشه می باشد . انسان باید هدف خود را درذهنیت خویشتن حفظ نماید ومرتبا برآن تفکرنماید،تفکرباعث پس زدن خیالات ودریافت وشناخت حقیقتها خواهد شد، برای یک درخت هدف اول حفظ ریشه وهدف دوم دستیابی به میوه مورد نظراست، برای انسان هدف اول شناخت خود وهدف دوم شناخت خداوند است، انسانها با انجام