علم پزشکی در عالم عرفانی

علم پزشکی در عالم عرفانی

علم پزشکی در عالم عرفانی چگونه میباشد؟ انسانی که در عالم معنوی سیر میکند عوامل منفی را شناخته و از آنها دوری میکند و دوری از عوامل منفی اعضاء وجودی بدن را به آرامش میرساند و نمیگذارد تعادل وجودی بدن به هم بریزد و هنگامی اعضای وجودی در حالت تعادل باشد و فشار های زیاد از حد بر آن وارد نشود شخص احساس سلامت ورضایت دارد.