ترازوی سنجش 2

ترازوی سنجش 2

آیا انسان درمقابل کدام یک ازمخلوقات مورد سنجش قرارمیگیرد؟ آیا عمل وگفتارانسان دربرابرجماد،نبات ویا حیوانات مورد بررسی خداوند است ؟ انسان تنها دربرابرخود وسایرهم نوعان موردامتحان واقع خواهد شد،انسان وقتی نسبت به خود وسایرهم نوعان ظلم کننده است باعث ثبت منفی درپرونده خویش خواهد شد و