اندیشه نفوذ درآینده

اندیشه نفوذ درآینده

اندیشه نفوذ در آینده توان وقدرت اندیشه آن است که درآینده نفوذ دارد و نیازها ویا رخدادهای آینده را به شخص صاحب اندیشه ظاهر،معلوم ومشخص مینماید. مثال: رود خروشان که جاری بود وگاهی موجبات خسارت ها را به دنبال داشت درگذشته آیا تصورش میشد که روزی تحت کنترل درآید،حال آنکه امروزه با انجام سدّبندی جلوی آن نه تنها مهار شده است بلکه