آگاهی ِانسان

آگاهی ِانسان

انسان خود برنیک وبد خویش بخوبی آگاهست. آنگاه که انسانی تصمیم برخواستن ویا نخواستن چیزی می گیرد تنها خود اوست که مصمم شده وحرکتی لازم برای رسیدن به هدف پایه ریزی مینماید، این قانون است که انسان برای دستیابی به امری ویا دوری از امری باید حرکت نماید وتلاش وکوشش نماید