تضاد وحرکت

تضاد وحرکت

خلقت خالق بر مداریک قانون و اصل بسیاراساسی شکل گرفته است وآن اصل حرکت است. هیچ مخلوق چه از نوع جماد ،نبات ،حیوان و انسان نمیتواند خارج از حرکت باشد، پس قانون حرکت ثابت است. حال اینکه حرکت به چه سمت وسوئی باشد بسته به موقعیت هدف است، میتوان گفت شرائطی که هرمخلوق واقع آن میشودعامل تعیین نوع هدف است. دانستیم که ایجاد حرکت لازمه اش