انسان خالق کیست؟

انسان خالق کیست؟

بطور کلی تمام انسانها چه زن چه مرد، قادر بر خلق اسرار یا همان نامها و صفت های خداوند یکتا می باشند اما شخصی که خلق به نیکی می کند با عظمت خداوند ارتباط پیدا کرده و شخصی که خلقت منفی بوجود می آورد در نحوه استفاده کردن ضعیف نشان داده و استفاده ی منفی شده است. تمامی خلقت ها دارای دو نوع صفت می باشند هم مثبت هم منفی و انسان بایداز خصوصیات مثبت استفاده کند و خصوصیات منفی را مرتب کوچک و ضعیف گرداند. خالق اثر، اندیشه و فکر خود را در اثری بوجود می آورد با حالت ظاهر، که قادر به روئیت و استفاده کردن از خصوصیت اثر باشد و مجموع خلقت هستی، در راستای پرورش انسان و دست پیدا کردن انسان به خالق هستی و پیروی نمودن و در خدمت بودن انسان در راستای عظمت خداوند می باشد و انسانهائی که در درون خود به پاکی و صداقت و عظمت نهفته ی خداوند در وجود پی بردند قادر بر خلق خواسته های نوین خداوند یکتا می باشند .