شناخت2

شناخت2

انسان دربرابرهجوم عوامل بسیارناتوان وکم تشخیص است وهیچ علم وآگاهی نسبت به امورندارد ونمی داند که تمام فشارهای وارده علتی دارند وبدون علت هیچ فشاری وارد نخواهد شد،فشارها یا بعلت کج راهی شخص است وچون راه انحرافی می رود برای ایست ویا برگشت ازاین نوع حرکتها دچارفشارهای ناخواسته می شود که درمجموع این نوع فشارها درصورت تشخیص شخص درآینده برای اوبسیار خوش چهره خواهد بود . بعضیییی