انقباض و انبساط در انسان

انقباض و انبساط در انسان

انقباض وانبساط،خاصیت ارتجاعی درانسان انقباض یعنی متراکم شدن،درجهت بالا رفتن تراکم بایستی فشاروارد شود،انبساط یعنی گشایش ،بازشدن ،بزرگ شدن،خاصیت ارتجاعی،حرکتی است مابین انقباض وانبساط،هنگام ورزش کردن تمام سلول های بدن شما زیر فشارقراردارند،دراین حالت فشارسنگین برکل بدن وارد می شود که شما باید این فشار را تحمل کنید