انبساط و انقباض 3

انبساط و انقباض 3

درطول زندگی فشارهائی که به شما وارد می شود شما را می شکند وتجزیه می کند وآنگاه خاصیت های شما آشکار می شود،مثلا:شما مریض وبیمارمی شوید ،بیماری فشاری است که بر چهارچوب بدن شما وارد شده تا عکس العمل شما را معلوم کند، آیا شاکرخداوند هستید یا آنکه تحت فشار بر عظمت خداوند دشنام روا می دارید، فقرعامل فشاراست که آیا دست پیش دیگران درازمی کنید وصفت گدائی را بروزمی دهید ویا آنکه به دنبال کاروفعالیت بلند می شوید وصفت همت وغیرت خود را آشکار می کنید، پس فشاروارده برهرشخص عاملی است که شخص صفات وجودی خود را بروزخواهد داد .