بهترین راهنما

بهترین راهنما

حکم قیامت این است که همگان ماهیت ساخته شده خود را بشناسند ، جسم انسان برای ادامه ی حیات نیازمند آب وغذاست و حضور اندیشه و روح الهی در وجود انسان لازمه اش دانائی وعمل ست. دراین مسیربا عجله نمی توان حرکت نمود بلکه