نورومنطق

نورومنطق

مکان ورودی تابش نور به وجود انسان : تابش نور به زمین از طریق خورشید است، خورشید را در ظاهر همگان می بینند و اما خورشید چیست؟ خورشید مجموعه ای متحول شده ازنورمی باشد،واقع وجود خورشید بی نهایت رنگ است، نورهای رنگین،توده های عظیم نور با