اندیشه نفوذ درآینده2

اندیشه نفوذ درآینده2

انسان ابتدا،خیالپردازی میکند وآنگاه که بردایره ی خیال های خود فکرومنطق را حکمفرما کند قادرخواهد بود توانمندی فکرکردن خود را افزایش دهد،با انجام تفکردایره ی منطق گسترده ترخواهد شد،چون منطق عدالت برافکارحاکم شود ضعفهای فکرانجام شده گرفته خواهد شد وتوانائیها جای ضعفها قرار خواهد گرفت.