بخشش وعدالت خداوند

بخشش وعدالت خداوند

آنگاه که بخشنده شوید مهربان خواهید شد وبنده خدا خواهید شد وتنها بندگی خداوند خواهید نمود، شخصی که تنها بندگی خدا کند مورد لطف وبخشش خداوند واقع خواهدشد،خداوند به او خواهد بخشید تا آنکه اونیز به نیازمندان اجرای بخشش کند،رحم کن تا مورد رحمت واقع شوی، کسی که رحمت خداوند شامل او شود بهره مند اززندگی ناب وجاودان خواهد شد.