چگونگی یافتن عضوهای معنا

چگونگی یافتن عضوهای معنا

چگونگی یافتن عضوهای معنا مجموعه اندام انسانی مجموعه ای کامل است که آفرینش آن نیزدارای هدفی بزرگ ویافتن اسراری پیچیده می باشد که در خدمت همدیگربوده وهدف معینی را دنبال می کندودراین مجموعه، س ر آدمی ازحساسترین قسمت وجودی می باشد وفرمانده بدن درآن جای گرفته است که مغزنام داردوکل تشکیلات ساختاری بدن تحت فرمان اوست واین مجموعه دارای پنج حس ظاهری است که همانند پنج پنجره بازشده به سمت جهان بیرون می باشد وپیامهای لازم رابه مغزرسانده ودستورات لازم صادر می شود وانسان تمامی این عضوها احساسها وکل فعل وانفعالات ظاهری را در ب عد معنا نیزدارد و بهتراست با تلاش وانجام حرکتهای لازم،آنها را شناخته وبرآن دسترسی پیدا کند.