دانائی برای عمل

دانائی برای عمل

گفته شد که تفاوت انسان با سایرمخلوقات به قدرت تفکروگویائی اوست ،انسان بعُد چهارم خلقت است ،حال بدانید مقایسه انسان را با سه بُعد مخلوقات دیگر، پایه و اساس حرکت انسانی دست یابی به اندیشه است .