مالک

مالک

به نام خدا،مالک زمین و آسمان ها شنیدم صدای خداوند را که گفت امروز شما را مورد عفو و بخشش خود قرار دادم وآن بار سنگین را که کل خلقت درحمل آن عاجز وناتوان بودند از دوش شما برداشتم حال از شما می خواهم