تصمیم گیری

تصمیم گیری

نیروی نهان وجودیت شخص را براساس اعمالی که به انجام میرساند طبق عدالت پیش میراند...