انسانهای دهنده و گیرنده 2

انسانهای دهنده و گیرنده 2

گروه دوم انسانهای دهنده انسانهای دهنده برخلاف انسانهای گیرنده بسیارپر حرفند،حرف زیاد می زنند،میزان عملشان بسیار کمترازمیزان حرف زدنشان است،گاهی حرفهائی می زنند که خود را در مقابل دیگران مجبور به عمل می کنند، حال ممکن است درعمل ناتوان باشند که باعث سرشکستگی آنها می شود و یا آنکه با حرفهایشان، خود را مجبور به انجام عملی می کنند