هستی برمدار قانون

هستی برمدار قانون

دراینکه خالق هستی بینهایت دانا وتوانمند است هیچ شکی وجود ندارد،من باید ازخود سئوال کنم که من دراین میان چه کاره ام؟ آیا آنچه وظیفه ام هست انجام داده ام ؟ خالق،هستی را برمدار قانونمندی