فرمانده کیست؟

فرمانده کیست؟

جسم، بُعد حیوانی انسان: انسان دارای اندام ظاهری مشابهی می باشد ودرزاویه ی جسمی هیچ گونه تفاوتی باهمدیگر ندارد،همچنین حواس ظاهری اویکی است،مغزظاهری فرماندهی جسم را برعهده دارد ودستورات لازم را برای حفظ وبقاء جسم صادرمی کند، شخص برای حفظ اندام ظاهری نیاز به تغذیه دارد وتنها مواد لازم را به داخل می فرستد واین اعضاء هستند که هر کدام طبق فرمان وظیفه ی خود را انجام می دهند وشخص خود هیچ نوع کنترلی برسیستم اعضاء درونی ندارد