لزوم شناخت مکان وزمان

لزوم شناخت مکان وزمان

سازندگی و شناخت دو بُعد نیازهای اجتماعی : تشریح وتوضیح بُعد نیازهای مکانی، شخص باید از ورود به مکان های منفی جلوگیری کند وبا خود مبارزه کند که وارد به مکان های منفی نشود،اولین قسمت مکان های منفی جسم خود شخص می باشد که جسم آن هنگام که به دنبال خواسته های ظاهری و دنیایی روان می شود،مکانی منفی است، این مکان را باید تربیت نمود وتحت فشارآن را ادب نمود تا آنکه دنبال دنیا طلبی نباشد،برای پاک نمودن جسم ازآلودگی ها بایستی چهارمحوراصلی جسم را از منفی ها و زیاده خواهی ها پاک نمود.