نیاز2

نیاز2

چنین است که شخص ابتدا باید گفتارخود را مثبت وبرگفته ها عمل نماید،آن گفتاری که فاقدعمل کردن به آنها هستی برزبان جاری نکن،آنچه با اراده برزبان جاری شد بدان عملی خواهد شد،خواه عمل به سودشما باشد یا به ضرر،پس اگرضرر و زیان را نمی طلبی برگفتارخود دقت کن وازگفتارلغو وبیهوده جداً دوری نما،اعمال ورفتارنیک نیزکلام مثبت را جاری زبان خواهدنمود،