فعل لازم

فعل لازم

نتیجه ودریافت شما از فرزندتان چیست؟ آیا آنها چه آموزش هایی به شما می دهند؟ آنها را به گونه ای تربیت می کنید که بدنبال آرزوهایی که خود نتوانسته اید به آنها دسترسی پیدا کنید، حرکت کنند، آیا با رسیدن به آن آرزوها شما به خواسته ی درونی خود که همانا آرامش است دست پیدا خواهید نمود؟ مطمئناً می دانید که چنین