انسانهای دهنده و گیرنده 1

انسانهای دهنده و گیرنده 1

انسانها به دو دسته تقسیم می شوند: 1 . بعضی ها گیرنده هستند، گیرندگی به عقل و گوش است. 2 . بعضی ها دهنده هستند، دهندگی به عمل و زبان می باشد. آنان که گیرنده هستند، میل زیادی به شنیدن دارند، به همین واسطه دوستدار صداهای خوش آهنگ می باشند،ودرعمل گوش کننده ی موسیقی ها هستند و ازشنیدن موسیقی لذت میبرند،همگان از شنیدن آوازهای موزون لذت میبرند اما آنانکه گیرنده هستند علاقه ی بسیار شدیدتری دارند.