اندیشه

اندیشه

انسان بایستی برای انجام هرنوع از عمل قدرت تفکر خود را به کاراندازد ودرست وصحیح فکرکند،قدرت حافظه درتمام افراد به ودیعه گذاشته شده است واما درست فکر کردن نیازبه منطق دارد وشخص باید منطق را خود برافکار خود سایه انداز کند،انسان بی منطق نمی تواند تشخیص خوب از بد را بدهد وهمیشه درگیرافکاربی نتیجه خواهد بود،پس انسان باید بداند منطق به دوصورت است :