بزرگترین ترس 1

بزرگترین ترس 1

آنگاه که واقعه ای اتفاق می افتد همگان را ترس و وحشت فرا می گیرد. حال از خود سئوال کنید هراس شما از برای چیست؟ بزرگترین ترس و وحشت هنگام مرگ است. مرگ خود نوعی از قیامت است، پس سئوال کنندگان روزقیامت خود میدانند که مرگ برای هرشخصی هر لحظه می تواند باشد