کنترل فکر2

کنترل فکر2

فضای اول زندگی برای هرشخص،اختصاصی وتنها مربوط به خود اوست،فضای فکری شما، خاص خود شمااست و تنها شما خود میدانید که در کدام فضا،)فضای الهی یا فضای شیطانی(،زندگی میکنید،پس اول بار باید فضای فکری حاکم بروجود خود را بشناسید،چنانچه مورد پسندتان بودآن را هویدا و آشکار کنید ،فضای فکری شما است که حرکت ها را می آفریندو شما با جسم خود در فضای فکری خودحرکت میکنید،فضای فکری شما، آنجا که با فضای فکری دیگری همگون باشد همدیگر را جذب