سلام

سلام

سلام حس داراییهاست به آن شخص ویا هرچیزی که سلام کنی آنرا به داراییهای خود افزوده ای،آنگاه که دارایی ازآن تو باشد به تو خدمت رسانی خواهد نمود