کنترل ودرستی عمل

کنترل ودرستی عمل

انسان آموزش می یابد خوب وبدها را ولی چون قدرت اجرائی ندارد وضعیف وناتوان است عذروبهانه می آورد ودرهرحال باید بداند که به درگاه خداوند یکتا جای هیچ عذروبهانه ای وارد نیست،شما همه چیز را می دانید ودر پس آن کاملا حقیقت ها را حس می کنید وچون همسوئی وهم جهتی با نفس شیطانی شما ندارد برای شما قابل پذیرش نیست، دوست دارید جوابی دریافت کنید که