خلقت انسان

خلقت انسان

عظمت خداوند در خلقت هستی، بدانجا رسید که نمایانگری برای به حرکت درآوردن مجموعه ی هستی بیافریند و این نماینده، باید موجودیتی باشد که توان سیر، در تمام خصوصیتهای خداوند ویا توان در بر داشتن تمامی صفت های خداوند یکتا را،در برداشته باشد و بطور کلی موجودی باشد،دارای اندیشه،قدرت تفکر.چنین شد که خداوند انسان را از آب و خاک بیافرید علت انتخاب آب و خاک برای بوجود آوردن انسان، این بود که خاک ، دارای بیشترین صفات وآب نیز، مکملی برای بروز صفتهای نهان در خاک میباشد. اندیشه عظمت هستی، تولد نامها در نهان اندیشه، به ظاهری نمایان، برای نشان دادن قدرت وعظمت خداوند، همراه با صفتهای نهان در وجودیت نامها به اثبات میرسد.