انبساط و انقباض 2

انبساط و انقباض 2

کاریک موتورماشین را درنظرآورید،بنزین وارد سیلندرشده متراکم می شود،آنگاه جرقه ی شمع باعث انفجار وتحول می شود ،انفجارفشاررا برپیستون ها وارد کرده وعامل حرکت ماشین می شود. انسان چون ماشین است حرکت در مغز او شکل می گیرد،هرحرکتی ابتدا باید در مغزبرنامه ریزی های آن صورت گیرد،صفت ها درمغزمتراکم شده وآنگاه