بعدهای وجود انسان

بعدهای وجود انسان

انسان دارای دو بعد وجودی میباشد که باید آنها را بشناسد تا به سلامت و آ رامش دست پیدا کند. بعد اول جسم ظاهری انسان است که دارای اندامی ظاهر نما و شما قادر بر دیدن و لمس کردن آنها هستید. آینه دوست ظاهرنمای انسان می باشد روبروی آن بایستید و به سخنان آن گوش دهید و با عقل و منطق، سخنان آنرا بررسی کنید و هرگزآنرا نشکنید زیرا واقعیت ظاهری شما را همانگونه که هست، به شما نشان میدهد وهر ضعفی را در وجودیت ظاهری می یابید،خود آنرا بوجود آورده اید، بنگرید چگونه؟ و تلاش خود را درجهت رفع این عیب های ظاهری آغازکنید و در شناخت عیب ها از عقل و منطق خود کمک بگیرید نه دیگران. ظاهری که خداوند به شما داده است خاص صفت شما می باشد اگر صفت خود را نشناخته اید عیب از شما است نه از داده خداوند، دقت کنید کجای این ظاهر را خود عامل شده اید به خرابی، عامل را پیدا کنید و در جهت از بین بردن عامل، تلاش کنید و مطمئن باشید موفق می شوید.