توانمندی،لطف وبخشش خداوند

توانمندی،لطف وبخشش خداوند

انسان با بهره مندی ازقدرت تفکر ومنطق می تواند تحمل فشارنموده وخود را به عمق دریای دانائی وارد نماید و گوهرهای ارزشمند دانائی را صید نماید، هرچه قدر تجهیزات پیشرفته تر و نفوذ عمقی بیشتر باشد، صید انجام شده گران بها تر خواهد بود، برای دست یابی به دانش های بزرگ بایستی پوشش هائی را کنار زد تا بتوان به دانش دست پیدا نمود ،کنارزدن ونفود نمودن دراین پوشش