خوراک عضوهای معنا

خوراک عضوهای معنا

خوراک عضوهای معنا را چگونه بدست بیاوریم؟ دفع عمل بد ازعضوهای ظاهر و انجام عمل مثبت با آنها عوامل منفی را از وجود عضوهای ظاهری بیرون ریخته و عضو معنا را آشکار میکند . و شما کم کم طالب علم معنا شده و مسیر زندگی خود را بر اساس آن برنامه ریزی میکنید. این تلاش شما، با تفکر بر اعمال خود و دوری از بدی ها و انجام عمل مثبت به نتیجه نشسته و در وجود خود پی به نوای جدید خواهید برد که شما را در جهت انجام کارها یاری میکند و دمادم با شما در ارتباط بوده و هشدارهای لازم را جهت دوری از انحرافات به شما خواهد داد و زمانی به آنها عمل کنید ، در زمانهای مختلف نیازهای وجودی شما را معرفی میکند و شما از طریق این الهامات درونی خواهید فهمید