کنترل فکر1

کنترل فکر1

کنترل فکر:شما زمانی میتوانید فکرخود را کنترل کنید که با انجام اعمال خود،باعث بهم ریختن فکردیگرهم نوعان نشوید،انجام بعضی اعمال که منفی میباشد تنها افکارخود شما را متلاطم میکندو عامل میشود نتوانید