اسارت انسان2

اسارت انسان2

تصمیم گیری برعهده خود شماست واین بدانید که خداوند هیچگاه برای شما تصمیم نمی گیرد،شما خود هستید که تصمیم می گیرید وبرتصمیمات شما اگرمثبت باشد خداوند یاری کننده است واگرمنفی باشد شیطان یاری کننده می باشد. هدف شما ازانجام هرنوع ازعمل چه می باشد؟