خاصیت امواج

خاصیت امواج

چگونه است که درجایگاه حضورپویندگان راه شیطانباشی ولی منحرف نگردی؟ انسان هنگام واقع شدن درمرکزامواج خواه وناخواه تحت تاثیرواقع خواهد شد،این امررا به ظاهربعضی ازاوامر می توان جویا شوید،آیا هنگامی درمحفل های شادی بخش هستید شما گریه می کنید وغمگین هستید؟ آیا درمجالس عزاداری شما شادمان وخندانید؟