شیطان چیست؟

شیطان چیست؟

شیطان، یعنی رد فرمان خداوند، که اول هنگام، برزبان آدم و حوا نشست و گفت خالق، خود هستی که دارای اندامی زیبا با قدرت سخن وری و حرکت ظاهر می باشی و آدم و حوا تصدیق کردند و با این حرکت، اندیشه بد را که همان شیطان میباشد، به وجود راه دادند وچون موج منفی وارد شد،اندیشه ی مثبت که خاص خالق و نمایانگر عظمت خداوند میباشد،در نهان وجود قرار گرفت زیرا که مثبت و منفی بدون حایل، کنار یکدیگر نمیتوانند قرار گیرند و با قرار گرفتن شیطان بر زبان، کم کم تمام وجود ظاهری انسان از او پیروی کرد وشیطان را بر کل وجود، حاکم نمود و این چنین افعال بد را به جای افعال نیک برگزید زیرا خداوند انسان را صاحب اختیار، آفرید و تنها آفریده ای می باشد در عظمت هستی که صاحب اختیار است.