شناخت3

شناخت3

وجود شما درعظمت خداوند چون نقطه است واین نقطه دردرگاه الهی باید پاک باشد زیرا درکلیت خداوند ناپاکی وجود ندارد، برای پاکسازی خود باید عیبهای خود را شناخته وآنها را رفع ویا کنترل نمود،پاک شدن یعنی سوارشدن برعیب های خود یعنی رفع وکنترل آنها وتوانمند شدن.